Общи условия и записване

Общи условия за провеждане на курсове за обучение по оказване на спешна домедицинска/ доболнична помощ - в сила от 06.06.2016 г.

I. Общи разпоредби  
1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Медицински университет - Пловдив  и потребителите на услугата - обучение за оказване на спешна домедицинска/доболнична помощ.
2. Обучителната услуга се осигурява от Медицински университет - Пловдив, ползвайки базата /помещения, оборудване, апаратура и пр./ на Учебно-тренировъчен сектор, както и преподаватели на Медицински университет – Пловдив, имащи договорни отношения с ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Курсист” е всяко физическо лице, което ползва услугата - обучение за оказване на спешна домедицинска/доболнична помощ.
"Групово обучение" е всеки курс на обучение от обявената програма, в който се записват 7 или повече от 7 курсиста.
"Индивидуално обучение" е всеки курс на обучение от обявената програма, в който се записват по-малко от 7 курсиста.
Регистрация“ за курс на обучение е обявяване на желание за участие в курс от страна на кандидат-курсиста на място, по телефон или имейл на отдел „СДО“ на Медицински университет – Пловдив или в Учебно-тренировъчен сектор на Технологичен център за спешна медицина, или чрез онлайн регистрационен формуляр на електронната страница на Технологичен център за спешна медицина www.tcemed.net, в раздел „Учебно-тренировъчна дейност“ находящ се на следния линк: http://tcemed.net/учебно-тренировъчна-дейност/онлайн-регистрация-за-обучение.html
 „Записване” за курс на обучение включва попълване и подписване на формуляр – „Заявление“ за обучение и внасяне на такса от курсиста или от друго физическо, или юридическо лице, поемащо разходите за обучение.
"Учебен час" е учебно занятие /лекция или упражнение/ с продължителност 45 минути.

III. Записване за курс
1. Груповите курсове се провеждат след сформиране на група от минимум 7 курсиста. Ако това не настъпи до 5 работни дни преди обявеното начало на курса, формата му на провеждане се трансформира в индивидуална.
2. Индивидуалните курсове се провеждат при сформиране на група по-малка от 7 курсиста. Курсистите заплащат цена, която е по-висока от цената определена за групово обучение от същият по вид курс.
3. Цените за групова и индивидуална форма на обучение са определени предварително и са публикувани на електронната страница на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“.
4. Курсистите могат да се регистрират за участие в курс на място в отдел „СДО“ на Медицински университет – Пловдив, по телефон или имейл на отдел „СДО“ към Медицински университет – Пловдив или на Учебно-тренировъчен сектор към Технологичен център за спешна медицина, или чрез онлайн регистрационен формуляр на електронната страница на Технологичен център за спешна медицина www.tcemed.net, в раздел „Учебно-тренировъчна дейност“ или на следния линк: http://tcemed.net/учебно-тренировъчна-дейност/онлайн-регистрация-за-обучение.html
5. Регистрацията на курсиста за участие в курс само запазва мястото му до 10 календарни дни преди започване на курса. Ако до началото на всеки курс остават по-малко от 10 календарни дни, кандидат-курсистът директно се записва без предварителна регистрация.
6. Записванията за всеки курс на обучение се извършват до 5 календарни дни преди датата на започване на курса съгласно предварително обявения план-график.
7. Записването за всеки курс става чрез попълване и подписване на формуляр – „Заявление“ за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
8. Записването за всеки курс се извършва единствено в отдел „СДО“ към Медицински университет – Пловдив, като заявлението за обучение в съответния курс се попълва и подписва собственоръчно.
9. Записването е валидно след заплащане на съответната такса за курса.
10. При наличие на обстоятелствата налагащи трансформация на един курс от групова в индивидуална форма на обучение, Медицински университет – Пловдив уведомява курсиста за промяната до 4 календарни дни преди началото на курса писмено на  електронна поща или по предоставения телефон за връзка.
11. След уведомяване за настъпилата промяна, курсистът следва до 2 календарни дни преди началото на курса, да се яви да попълни и подпише собственоръчно „Заявление“ за индивидуална форма на обучение в отдел „СДО“ към Медицински университет – Пловдив.
12. Ако курсист вече се е записал, като е попълнил и подписал собственоръчно „Заявление“ за обучение и е заплатил такса за групова форма на обучение и настъпят обстоятелствата налагащи трансформация на този курс в индивидуална форма на обучение, курсистът доплаща на Медицински университет – Пловдив разликата в цената между двете форми на обучение.

IV. Такси и начин на плащане
1. Такси
1.1.Таксите за обучение за всеки курс и формите на обучение са посочени в ценоразписите, намиращи се в отдел „СДО“ към Медицински университет – Пловдив и на електронната страница на Технологичен център за спешна медицина www.tcemed.net, в раздел „Учебно-тренировъчна дейност“ на следния линк:  http://tcemed.net/учебно-тренировъчна-дейност/план-график-и-цени-за-2016-година.html
1.2. Таксата за обучение се заплаща наведнъж, извън случаите на доплащане предвидени в Раздел III. т. 12, и включва:
-  Учебните часове /лекции и упражнения/ предвидени за всеки от курсовете;
-  Учебни материали за самоподготовка на курсиста;
-  Провеждане, проверка и оценка на тест при завъшване на курса;
-  Сертификат за успешно завършен курс;
2. Начин на плащане
2.2 При попълване на заявлението за обучение, курсистът посочва данните, които са необходими, за да му бъде издадена фактура за стойността на обучението, ако е необходимо. Веднъж посочени тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.
2.3 Заплащане на таксата:
-     В брой (на място) в касата на Медицински университет - Пловдив;
-     По банкова сметка на Медицински университет - Пловдив (в основание за плащане се отбелязва името на курсиста или организацията заплащаща обучението, както и номера и датата на съответния курс);
2.4. В края на всяка година Медицински университет - Пловдив си запазва правото да прави едностранни промени във формата, таксите за обучение и графика на учебните занятия, при своевременно уведомяване на електронната страница на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, а именно: www.tcemed.net

V. Групово обучение, прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на кусиста.
1. Всеки курс се провежда съгласно предварително обявения план-график и часове.
2. Минималният брой курсисти за сформиране на курс с групово обучение е 7.
3. При започнал  курс, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист.
4. При прекъсване на обучението едностранно от страна на курсиста, заплатената такса не се възстановява.
5. Пропуснато занятие или част от него по вина на курсиста не се компенсира.
6. Включване на курсист в започнал вече курс не се допуска.
7. С подаване на заявлението за записване и избирайки групова форма на обучение, курсистът поема ангажимент за поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата.
8. Възстановяване на заплатена такса за курс може да бъде поискано в рамките на 5 календарни дни преди началото на курса. След изтичане на този срок такси не се възстановяват.
9. След срока по т. 8, ако на курсист се наложи да пропусне курса поради изключителни обстоятелства, доказани с документи, Ректорът на Медицински университет – Пловдив, може да одобри прехвърляне на курсиста за друга дата на същия по вид курс. Заявлението за прехвърляне заедно с придружаващите документи се подава в писмена форма за разглеждане в деловодството на Медицински университет - Пловдив.
10. Прехвърлянето по т. 9 може да се ползва през следващите 3 месеца, считано от датата на положителна резолюция на заявлението до Ректора, само от същия курсист.

VI. Прекратяване на обучението от страна Медицински университет – Пловдив.
1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Медицински университет – Пловдив в следните случаи:
2. Нарушаване на дисциплината от страна на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален обучителен процес, без да дължи на курсиста връщане на таксата.
3. При неплатена такса.

 VII. Финален тест и сертификати
1. Сертификат за преминат курс получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични норми, независимо от формата на обучение.
2. В края на всеки курс е предвиден финален тест върху материала от съответния курс.
3. Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите.
4. За успешно положен тест се счита такъв с най-малко 50% плюс два верни отговори.
5. Тестовете се проверяват и резултатите се обявяват в деня на полагането им.
6. Финалният тест е безплатен и се полага от цялата група при групово обучение или от лицата при индивидуално обучение на определената в програмата дата.
7. Не се издава сертификат на курсисти, неположили финален тест или с неуспешно положен тест, дори да са присъствали на целия курс.

VIII. Конфиденциалност и защита на личните данни
1. Медицински университет – Пловдив е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с предоставяне на обучителни услуги, Медицински университет – Пловдив може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста. При записване на курс, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и съгласие да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
2. Медицински университет – Пловдив има право да снима обучителния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
3. Настоящите общи условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани  на електроната страница на Технологичен център за спешна медицина – www.tcemed.net. Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на курсистите за промяната става чрез публикуването им в горецитираната електронна страница.

IX. Общи бележки
1. Медицински университет – Пловдив, чрез ДЗЗД „Тенологичен център за спешна медицина“ управлява сайта www.tcemed.net, има право да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията им. Препоръчваме Ви периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, които са обвързващи за вас.
2. Предложения, жалби и заявления се подават в деловодството на Медицински университет – Пловдив. Разглеждането и решаването им от Медицински университет – Пловдив е не по-късно от 30 календарни дни.
3. Настоящите Общи условия се утвърждават от Ректора на Медицински университет – Пловдив и влизат в сила от 06.06.2016 година.
4. Общите условия по отношение на провеждане на курсове за оказване на спешна домедицинска/доболнична помощ са публични и са публикувани на електронната  страница на Технологичен център за спешна медицина /www.tcemed.net/ и се предоставя достъп на клиента до тях при записване за обучение.
5. Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, Медицински университет - Пловдив е задължен и Ви предоставя свободно следната информация:
    5.1. Име на организицията, адрес и данни за контакт: Медицински университет - Пловдив, ЕИК: 000455471, гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов“ 15А, телефони на отдел „СДО“: 032/602 035;  032/602 494
    5.2. Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в електронната  страница на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, www.tcemed.net
    5.3. При заплащането на услугите, Медицински университет - Пловдив издава съответния счетоводен документ, удостоверяващ плащането.

 

Общите условия можете да изтеглите тук.