Технологичен център за спешна медицина гр. Пловдив

Технологичен център за спешна медицина гр. Пловдив е учреден на 11 юли 2011 г. като Гражданско дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите между: Медицински университет - Пловдив, „Аквахим" АД - София и Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД).

Ръководен орган на Технологичния център е Общото събрание. Директор на Центъра  е проф. д-р Т. Цветкова, дмн.

За изпълнение на  поставените цели Технологичният център за спешна медицина изготви проектно предложение  за  участие  в Процедура BG161PO003 – 1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, Приоритетна ос 1. „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.2. „Подобряване проиновативна инфраструктура”, Операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща проиновативна инфраструктура” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Съгласно регламента Проектът бе подаден за предварителна селекция на 18 юли 2011 г., а поканата за кандидатстване след селекция бе получена  на 24 ноември 2011 г.  Подаденото проектно предложение на 06.02.2012 г.,  беше одобрено за финансиране на 31.05.2012 г. На 12 юли 2012 г. се сключи договор BG161PO003-1.2.03-0003-C0001 за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване” с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Договорът е със срок на изпълнение 20 месеца. Общият размер на разходите за изпълнение на проекта е 4 263 513,02 лв.