За проекта

Целта на проект BG 161PO003-1.2.03 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 е създаване на материалната база на Центъра за спешна медицина, нейното оборудване и развитие като място за иновации в областта на медицината и опазването на общественото здраве. За успешното реализиране на проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване” са планирани следните основни дейности:

Подготовка, мобилизиране на необходимите ресурси и управление на проекта;

 • Подготовка, провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности и управление на проекта;
 • Извършване на СМР за създаване на базата, необходима за нуждите на Технологичния център за спешна медицина;
 • Доставка, монтаж и пускане в действие на оборудване и обзавеждане, необходими за дейността на Технологичния център;
 • Въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване;
 • Мерки за визуализация и публичност;
 • Одит на проекта.

Предвидено е създаденият, в резултат на изпълнението на проекта, Технологичен център да развива своята дейност в областта на технологиите, свързани със здравето:

Научна дейност в областта на спешната медицина и посттравматичното стресово разстройство;

 • Научноизследователска и развойна дейност в областта на спешната медицина и постравматичното стресово разстройство, които могат да предоставят възможни и ефективни решения за справяне с предизвикателствата на новото време в национален и световен мащаб;
 • Формиране на изследователски екипи за задълбочено и многоаспектно решаване на различни проблеми, свързани с медицинската наука и фармацията
 • Осъществяване на научни проекти в сътрудничество между представители на медицината, фармацията и индустрията за подобряване на здравеопазването;
 • Внедряване на изследователските резултати за нуждите на човешкото здраве
 • Генериране, създаване, трансфер и предоставяне  знания на бизнеса;
 • Предоставяне на материална база за изследвания на стартиращи фирми, развиващи дейност в сферата на  Технологичния център;
 • Предоставяне на специализирани консултации, ноу-хау и пр.

Идеята е всички постижения на науката да отговорят на нуждите на икономиката и лесно да бъдат внедрени в различни производства и практиката.

Технологичният център е първи по рода си в България. В него обединяват усилията си представители на медицината, фармацията, индустрията и браншови структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. За работата на Центъра ще бъде  създадена съвременна високотехнологична тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и специализирани лаборатории за научни изследвания в областта на посттравматичното стресово разстройство.

 

На финала на следпроектното наблюдение - презентация на проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн, Координатор на проекта и Управител на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“

Структура

По проект Технологичният център трябва да бъде обособен  в три отделни тясносвързани дейности: учебна, научна и бизнес, които да подпомагат научните изследвания, да подобряват сътрудничеството между представителите на медицината, фармацията и индустрията, създаването и обмена на знания, технологии и продукти. Включва два сектора:

I. Високотехнологична тренировъчна база за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации.

Тренировъчната база ще предоставя на обучаваните екипи възможност да реагират в изкуствено създадени екстремни обстоятелства - бедствия, аварии, катастрофи и пр., както и да оказват спешна доболнична медицинска помощ и поддържане живота на пострадалите до пристигане в болница. Основно това са обучения на немедицински лица (спасителни екипи, охранители, водачи на превозни средства и др.); парамедици; подготовка на медицински персонал в доболничната помощ, както и разработване и обучение в модели за реакция в извънболнични условия и животоспасяващо поведение.

Студентите и персонала от МУ – гр. Пловдив имат възможността да се обучават във високотехнологичната тренировъчна зала, за да се включат след време в  екипи от медицински и немедицински персонал за спешни и извънредни ситуации. Те разполагат с уникалните за България и близки до реалните, условия за практическо обучение, диагностика, лечение и профилактика на посттравматични стресови разстройства, както и база за създаване и развитие на научна дейност и нови медицински продукти.

Това ще повиши тяхната подготовка, квалификация, и конкурентоспособност в професионалната реализация.

Освен обучителната дейност на спешни екипи, от Високотехнологичната тренировъчна база се очаква също така и:

 • Създаване на програми за подготовка на медицински персонал в сферата на спешната доболнична медицинска помощ и включването им в националната здравна политика;
 • Разработка на алгоритми за животоспасяващо поведение в извънболнични условия и тяхното интегриране в практиката;
 • Разработване на модели за реагиране при различни условия, които да предоставят адекватно реагиране в случай на инциденти, съобразно спецификата на районите;
 • Базата ще предоставя възможност за широка гама от специални обучителни програми и мултидисциплинарни екипи. Могат да бъдат обучавани екипи и от други страни. Очакванията са тази дейност да носи приходи за ТЦСМ.

Високотехнологичната база ще бъде организирана в три помещения - зала за обучение и разбор на тренингите, симулационна стая и пункт за управление.

Зала за обучение

Прилаган се иновативният обучителен метод “Supply chain simulator” - “Обучение чрез преживяване”.

 

Симулационна стая

В нея се провеждат тренировъчни упражнения с пресъздаване на реанимобил по зададени сценарии от оператора в пункта за контрол. Обучаваните имат възможността за действия в реалистична обстановка.

В обучението се използва Sim Man – Е-пациент симулатор за практическо обучение с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време (например: сърдечната честота и ритъм, кислородна сатурация), физическо представяне (сърце, бял дроб, черва) на звуци, както и промени в проходимостта и достъп до дихателните пътища.

Симулационната стая е снабдена с камери за наблюдение на действията на обучаваните и микрофон. Записите се подлагат на разбор по време на теоретичните обучения.

Пункт за управление

Оператор и инструктор задават или стартират сценарий на тренировъчна ситуация, като обучаваните следва да реагират, ползвайки макетите и тренажорите в симулационната зала.

                              

II. Специализирана лаборатория за научни изследвания в областта на посттравматично стресово разстройство”

В динамичното настояще все по-чести спътници на човешкия живот са разнородни бедствия, аварии и катастрофи.  Системите за управление на кризи в различните страни са твърде специфични. Общото в тях е търсенето на оптимални методи за подготовка, посрещане и справяне с критичните ситуации.

Един от най-важните проблеми пред хора, попаднали в кризисна ситуация е справянето със стреса, възникнал от внезапността и масовостта на опасното събитие, особено значим, когато се отнася до спасителните екипи и в частност до немедицинския и медицинския персонал, работещ в района на бедствената ситуация.

Преживеният стрес най-често е със значими и дълготрайни негативни ефекти върху здравето и се свързва с развитието на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и други видове тревожни разстройства.

Специализираната научно-изследователска лаборатория с отделните секции ще дава възможности за осъществяване на високоспециализирани изследвания за диагностициране на стреса, за разработване на комплекс от превантивни, терапевтични и рехабилитационни подходи за корекция на установените отклонения. Те ще предоставят възможност за тематично общи проучвания от почти всички научни структури на МУ, Пловдив, вкл. и разработване на дисертации.

Лабораторията включва следните обособени секции (изследователски лаборатории):

1. Секция за оценка на психичното здраве, диагностика и превенция на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР)

Поддържане и промотиране на психичното здраве на спасителните екипи, засегнати от посттравматично стресово разстройство при оказване на спешна и неотложна помощ; разработване, валидиране и внедряване на собствени методики или посредством взаимстване на инструментариум за ранна оценка на посттравматичния стрес и ефективното му управление; работа с лица, преживели посттравматично стресово разстройство.

 2. Секция за физикална /функционална оценка на ПТСР

Счита се, че водещ фактор в патогенезата и предиктор за развитието на ПТСР са нарушенията в съня. Основно, научно-изследователската дейност ще бъде насочена за обективизиране на нарушенията в съня: определяне на високорискови субекти по отношение развитие на ПТСР и/или развитие на соматични усложнения; провеждане на агресивна поведенческа и когнитивна рехабилитация и обективизиране на  ефекта.

 3. Секция за метаболитно-патобиохимична оценка на ПТСР

Оценка на метаболитните промени при посттравматичното стресово разстройство: определяне на неинвазивни маркери за оксидативен стрес „in vivo”, ниво на витамини, хормони (глюкокортикоидна система), микроелементи, свързани с антиоксидантната защита на организма; оценка състава на медикаменти и  на тяхното действие при насочено прилагане, респективно за превенцията на ПТСР.

 4. Секция за имунологична оценка на ПТСР

Включва създаването на комплексен алгоритъм за проучване, анализ и оценка на имунологични показатели при работещи в условия на постоянен стрес. Разработване и предлагане на комплекс от средства за превенция и повлияване на имунните отклонения при контингента, работещ в условията на хроничен стрес.

5. Секция за молекулярнобиологична оценка на ПТСР

Чрез изследване на молекулните и клетъчни механизми на хроничния стрес посредством анализ на транскрипционния профил на ключови регулаторни гени. Целта е да се изяснят механизмите, които медиират психологичния стрес на клетъчно и молекулно ниво, анализиране на причинно-следствените връзки между хроничния стрес и хроничното възпаление и произтичащите от него заболявания и получаване на по-пълна представа за глобална генна експресия при хроничен стрес.

6. Секция за разработка и експериментиране на лечебни продукти за бързо действие при бедствия, респективно превенция на ПТСР с три отделни лаборатории

Секцията има за цел създаване на лечебни продукти за профилактика и лечение на засегнатите от ПТСР или на работещи при стресови условия. Биологично-базираната терапия използва натурални субстанции от растителни източници, хранителни и витаминни добавки. При подходящ  контролиран подбор на компонентите, разработените биопродукти могат ефикасно да подобрят адаптивните възможности на нервната и хормонална система, да създадат по-устойчива адаптация и да коригират нарушенията. Основен момент в работата на секцията е насоченост за индивидуализиране на медикаментозния прием въз основа на психична  и функционална оценка, биохимични, имунологични и на молекулно ниво данни, получени от другите Секции на Технологичния център за спешна медицина.

Планираното проучване включва няколко отделни етапа в съответните лаборатории на тази секция: стандартизиране на фитопрепарати (получаване на екстракти от растителни суровини или други източници и химичен анализ на биологично активни съставки); технологична разработка на твърди или други лекарствени форми; проучване влиянието на биологично активното вещество върху поведенческата и когнитивна функция  при моделни експериментални животни; определяне профила на безопасност на продукта върху референтни “ин витро” тест системи.

Научно-развойна дейност

Двата основни сектора на Центъра са солидна предпоставка за осъществяване на научно-развойна дейност:

 • разработване на организационни планове и алгоритми за действие при бедствени ситуации, разработване на надеждно оборудване – портативно и специализирано, разработване на подходяща екипировка за спешни ситуации; разработване на учебни материали за подготовка на спешни екипи от различни нива.
 • осъществяване на научни изследвания  и многоаспектно проучване на  посттравматичното  стресово разстройство с цел разработване на нови медикаменти, антидоти и препарати за бързо действие при бедствия и възможност за обхващане на голям брой от хора.

 

Бази

За нуждите на Технологичния център за спешна медицина Медицински университет – Пловдив предоставя необходимата база – държавна собственост: помещения, находящи се в три самостоятелни сгради. Организирането на дейностите на Центъра се осъществява в три корпуса.

Първи корпус

Медицински колеж на МУ – Пловдив, след преустройство на „Котелно помещение” – 491 кв.м РЗП. В този корпус е разположена: административната част на Технологичния център; високотехнологичната тренировъчна база и четири от секциите на специализираната научноизследователска лаборатория:

 • Секция за оценка на психичното здраве, диагностика и превенция на ПТСР;
 • Секция за физикална/функционална оценка на ПТСР;
 • Секция за метаболитно-патобиохимична оценка на ПТСР;
 • Лаборатория за стандартизиране на фитопрепарати.

Втори корпус

В него се включва цялата сграда, находяща се на бул. „Васил Априлов” №15А в гр. Пловдив, с 524,91 кв.м РЗП. В този корпус са разположени:

 • Две от лабораториите на Секцията за разработка и експериментиране на лечебни продукти за бързо действие при бедствия, респективно превенция на посттравматично стресово разстройство:

                - Лаборатория „Експериментална невропсихология”;

                - „Ин-витро” лаборатория по лекарствена безопасност;

 • Секция за молекулярно-биологична оценка на посттравматичното стресово разстройство.

Трети корпус

Разположен е в съществуващия Научно-изследователски център по имунология на Медицински университет - Пловдив, находящ се на бул. „Васил Априлов” №15А в гр. Пловдив. В този корпус е поместена:

 • Секция за имунологична оценка на посттравматичното стресово разстройство.

 

Партньори на проекта

Медицински университет - Пловдив

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност - подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО). В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”.

Висшето училище е основано през 1945 г. като Медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950 г. факултетът е обособен като Медицинска академия, наименувана по-късно на големия руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. влиза в състава на новосъздадената Медицинска академия, заедно с медицинските факултети в София и Варна. След поредна структурна промяна, през 1990 г. отново придобива статут на самостоятелно висше медицинско училище: Висш медицински институт – Пловдив.

Обучението в Медицинския факултет продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж. Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка. Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ - Пловдив лекари. Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация лекар.

На 7 август 1974 г. е учреден Факултетът по дентална медицина, а от 27 януари 1997 г. към висшето училище е интегриран Медицинският колеж в Пловдив.

С Решение на Народното събрание на Република България от 22 февруари 2002 г. (ДВ бр. 20) ВМИ - Пловдив е преименуван на „Медицински университет - гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/, съгласно чл.17 ал.2,т.т.2-8 от ЗВО.

С решение на Народното събрание на Република България на 15.03.2006 г. в МУ – Пловдив е разкрит и Фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на висшето училище. В структурата на Факултета влизат 6 катедри: катедра „Медицинска физика, биофизика и математика”; катедра „Химия и биохимия”; катедра „Микробиология и имунология”; катедра „Клинична лаборатория"; катедра „Фармакология и лекарствена токсикология" и катедра „Фармацевтични науки”.

Най-нов е Факултетът по Обществено здраве (ФОЗ) „Проф. д-р Тодор Захариев”, създаден с решение на АС (№5 от 28.09.2007г.) и институционално легитимиран с решение на Народното Събрание на Република България  (ДВ бр.34 / 08.05.2009г.).

Във ФОЗ обучението се провежда в направленията: Социална медицина, Обща медицина, Медицинска и бизнес етика, Медицинска информатика и биостатистика, Хигиена и екомедицина, Епидемиология на инфекциозните болести, Приложна епидемиология, Медицина на бедствените ситуации, Медицинска психология, Философска антропология, Медицинска социология, Информационни технологии в медицината, Здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването, Здравно законодателство и медицинско право, Управление на здравни проекти и времето, Медицинска педагогика и други.

Към университета функционира и Департамент по езиково обучение, който може да приеме желаещите чуждестранни студенти за предварителна подготовка по български език.

http://meduniversity-plovdiv.bg/

Аквахим АД - София

 „Аквахим” АД е българско акционерно дружество, чиято дейност е свързана с предлагане на висококачествени комплексни решения за медицинските и аналитичните лаборатории, както и за фармацевтикатa. Основано е през 1992 г. като партньор на MERCK KGaA, Германия, започвайки с внедряването на българския пазар на реактиви и системи за контрол на качеството на околната среда.

От 1996 г. „Аквахим” започва развитието и на диагностичните продукти на MERCK в областта на клиничната химия, микробиологията и патоанатомията.

След прекратяване на производството на тест-наборите за клинична химия от MERCK, „Аквахим” продължава от 2001 г. да внедрява високотехнологичните системи за лабораторна диагностика и за биомедицински изследвания на BECKMAN COULTER, САЩ.

От началото на 2004 г. се развива нова фокусна група продукти – оригиналните лекарства на MERCK, а след придобиването на швейцарската фармацевтична компания SERONO от MERCK, АКВАХИМ представлява също и MERCK Serono.

През 2005 г. започва по-тясно сътрудничество с VWR, САЩ, в областта на лабораторното оборудване.

От 2008 г. „Аквахим” предлага и оборудване и консумативи на KONIK-TECH, Испания – в областта на хроматографията и Teledyne Leeman Labs, САЩ – в областта на елементния анализ (ICP и живачни анализатори). Други наши партньори са DiaSys, Instrumentation Laboratory, RTC, EPROGEN, Dr. Ehrenstorfer, Grifols, Camka, Biolog, FMS Inc., Linseis Thermal Analysis Gmbh и Eurovector S.p.A.

От ноември 2009 година „Аквахим” ЕООД продаде частта от бизнеса си, свързан с продуктите нa MERCK KGaA. Получените от MERCK парични компенсации за постигнатия пазарен дял са реинвестирани, така че „Аквахим”  да продължи да се развива, да разширява дейността си и да изпълнява своите социални ангажименти.

От края на 2009 г. в изпълнение на стратегията си за фокусиране върху уникални фармацевтични продукти, започна и сътрудничеството с швейцарския фармацевтичен производител Actelion.

През декември 2010 г. НАПОО лицензира центъра за обучение на „Аквахим”, с което се създават още по-добри възможности за изпълнение на мисията за внедряване на различните международни стандарти в България.

Oт 2008 г. компанията „Аквахим” АД е сертифицирана по EN ISO 9001:2000 с обхват: Търговия и дистрибуция на лекарства, химикали, реактиви и оборудване, сервизна дейност и обучениe.

Клиенти на дружеството са повече от 1200 фармацевтични, екологични, хранителни, индустриални, клинични, научни и контролни лаборатории, а също лечебни и здравни заведения.

http://www.aquachim.bg/

НАЛСИЧОД

Националната Асоциация на лицата и Сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), е създадена през 2001 г. като представител на охранителната индустрия. Регистрирана е от фирмено отделение на Софийски градски съд с решение № 1 от 20.12.2001 г. по фирмено дело № 12486/2001. В нея членуват 47 охранителни фирми, с личен състав над 70 000 души и годишен оборот на компаниите около 25 000 000 лева.

Членовете на НАЛСИЧОД са представители предимно на средни и големи фирми от охранителната индустрия, които са осъзнали преимуществата и принадлежността си към една силна и ефективна браншова организация.

Асоциацията работи в следните основни направления:

 • представителство на частните охранителни дружества;
 • установяване на работни, търговски и морални стандарти за частната охранителна индустрия;
 • качествено, квалифициране и обучение на персонала и сертифициране;
 • утвърждаване обществената значимост на частната охранителна дейност в гражданското общество и в условията на пазарната икономика;
 • развитие на браншовата организираност и граждански контрол на лицата, осъществяващи частна охранителна дейност.

За постигане на своите цели Асоциацията:

 • представлява своите членове пред компетентните органи на законодателната, изпълнителната и местната власт в сраната;
 • осъществява взаимодействие с компетентните органи на законодателната, изпълнителната и местната власт в сраната;
 • поддържа контакти със сродните чуждестранни и международни организации, с които обменя информация по важни въпроси за развитието на бизнеса;
 • разработва проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба;
 • изгражда информационна база за нуждите на частната охранителна дейност;
 • създава и осъществява контрол по спазване професионалния кодекс на частната охранителна дейност;
 • издава референции и гаранции за качествена частна охранителна практика на своите членове за участието им в публични търгове, конкурси и други състезателни процедури;
 • създава процедури и практики на частната охранителна дейност;
 • участва в разработката на единна методика за теоретични и практически курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадрите в областта на частната охранителна дейност.

Със своята дейност Асоциацията съдейства за повишаване на правоохранителната култура на обществото, подобряване нивото на защита на основните човешки права и свободи, закрепени в Конституцията и Законите на Република България, издигане равнището на частната охранителна дейност в гражданското общество, като гарант за защита на достойнството, опазване имуществото и обезпечаване сигурността на физическите и юридическите лица.

http://www.nalsicod-bg.com/

 

Успешна реализация на проекта

ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“ (реализиран по проект BG 161PO003-1.2.03 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013) е високотехнологичен обучителен, научно-изследователски и иновационен център в областта на медицината и опазването на общественото здраве.

Визията за развитие на Технологичния център за спешна медицина е:

 • да бъде конкурентоспособен и устойчив център в сферата на трансфера на технологии в спешната медицина;
 • да бъде свързващо звено между науката, медицината, фармацията и индустрията;
 • да провокира създаването и развитието на нови продукти, отговарящи на нуждите на здравеопазването;
 • да стимулира повишаване на качеството и конкурентността на българската икономика и медицина.


Основните задачи на Технологичния център за спешна медицина са:

 • да стимулира развитието на научната дейност на Съдружниците в Технологичния център;
 • да създаде подходяща среда за научноизследователска и развойна дейност в областта на спешната медицина;
 • да създаде условия за многоаспектно решаване на проблеми, свързани с медицинската наука и фармацията, чрез формиране на различни изследователски екипи;
 • да бъде свързващото звено между науката и индустрията.
 • да допринесе за увеличаване на сътрудничеството между представителите на медицината, фармацията и индустрията за осъществяване на научни проекти;
 • да осигурява възможности за създаване и обмен на знания, технологии и продукти;
 • да популяризира научните открития на Технологичния център, внедрявайки ги в практиката.