Пред персонала на МБАЛ „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище ДЗЗД „Технологичен  център за спешна медицина“, гр. Пловдив  представи възможностите на Учебно-тренировъчния  сектор за обучение по спешна домедицинска помощ

Предизвикателствата на съвременния свят изискват необходимостта всеки от нас да има познания, как да реагира при бедствия, аварии, пътно-транспортни произшествия, за да окаже на пострадалите жизненоважната домедицинска помощ.

Преподавателите от Технологичен център за спешна медицина (ТЦСМ) – д-р Саша Кръстева, ръководител на Учебно-тренировъчния сектор, д-р Мария Пранчева и д-р Владимир Божилов, асистенти към Медицински университет - гр. Пловдив, запознаха присъстващите с възможностите на сектора: иновативни методи, използване на Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време – сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане и пр. Тя подчерта, че обучителните програми са предназначени за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната помощ. Д-р Кръстева подробно представи отделните 12 курса с различна продължителност и насоченост към лица с различно ниво на подготовка и напомни, че всички подробности, тематични програми, сведения, указания, дати и цени са представени в сайта на ДЗЗД „Технологичен Център за Спешна медицина“, гр. Пловдив – www.tcemed.net

 29.11.2017 г.

(Понастоящем Дружеството е  в  период на следпроектно  наблюдение на реализиран проект по  договор за безвъзмездна финансова помощ - BG161PO003-1.2.03-0003-C0001, по  Оперативна програма  „Развитие  на конкурентоспособността на българската икомомика”,  Министерство на икономиката, гр. София).