Покана за фициално откриване и представяне пред обществеността на модерния Технологичен център на Медицински университет - Пловдив

С официална церемония на 21 март 2015 г. от 11:00 ч. в първи корпус на Центъра на ул. „Братя Бъкстон“ №120 (входът откъм бариерата на бул. „Александър Стамболийски“) ще бъде открит модерният Технологичен център за спешна медицина – Пловдив, създаден след спечелен проект на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, гражданско дружество между Медицински университет – Пловдив, „Аквахим“ АД – София и Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД). Това обяви управителят на дружеството и ректор на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

 

Центърът е изграден и оборудван на територията на Медицински университет – Пловдив по проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване”, договор BG161PO003-1.2.03-0003-C0001, и е на обща стойност 3 552 927.52 лв. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Технологичният център е обособен в три тясно свързани направления ( учебно, научно и бизнес), които ще осъществяват научно –развойната и иновативната дейност.

Съгласно проекта са обособени три корпуса – първият е разположен на територията на Медицински колеж към МУ – Пловдив, на ул. „Братя Бъкстон“ №120, където ще се проведе официалното откриване на 21 април. Вторият и третият -  са на територията на Медицински университет на бул. „Васил Априлов“ №15А.

 

Технологичният център за спешна помощ е първи по рода си в България и в него, на принципа на синергичния подход, усилията си обединяват представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. За работата на центъра са създадени:

  1. Високотехнологична тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации.
  2. Специализирана  научно-изследователска лаборатория за многоаспектно  проучване на посттравматичното стресово разстройство: оценка на психичното здраве, функционална, метаболитно-патобиохимична, имунологична и молекулно-биологична оценка на посттравматичния стрес, разработване и експериментиране  на биопродукти за бързо действие при бедствия, като и за превенция и лечение на стреса.