Успешно приключиха строителните дейности и доставките на оборудването за Технологичен център за спешна медицина

След успешното приключване на строителните дейности за изграждане на Технологичния център за спешна медицина – Пловдив, оборудването бе доставено в периода 29 май – 3 юли 2014 г. Модерната материална база бе създадена в Медицински университет – Пловдив по проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване”, договор BG161PO003-1.2.03-0003-C0001. Това съобщи управителят на центъра, ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

 

Съгласно проекта са обособени три корпуса – първият е разположен на територията на Медицински колеж към МУ – Пловдив, на ул. „Братя Бъкстон“ №120. Вторият и третият са на територията на Медицински университет на бул. „Васил Априлов“ №15А – съответно в сградите на Печатна база и Катедрата по микробиология.

 

Проектът се изпълняваше от ДЗЗД „Технологиче център за спешна медицина“: Медицински университет – Пловдив, „Аквахим“ АД – София и Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), и е на обща стойност 4 263 513,02 лв. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

 

Технологичният център за спешна помощ е първи по рода си в България и в него, на принципа на синергичния подход, усилията си ще обединят представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. За работата на центъра бе създадена съвременна високотехнологична тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и специализирани лаборатории за научни изследвания в областта на посттравматичното стресово разстройство.

 

Очакваме синергичният подход да допринесе за създаването, трансфера и предоставянето на знания на бизнеса, подчерта проф. Костянев. Тъй като изследователският аспект е все още по-слабо застъпен  в българската икономика, Технологичният център за спешна медицина ще има готовност да предоставя материалната си база за изследвания на стартиращи фирми, както и специализирани консултации, ноу-хау и др. знания.

 

В световен мащаб най-опасни в момента са епидемиите от посттравматизъм – пътно-транспортен, криминален, военен, промишлен. Хората остават под негово влияние дълго след като са излекувани физическите им наранявания. Затова в бъдещата дейност на центъра освен преподаването на класически знания за лечение на посттравматичността, са заложени напълно нови методи за профилактика, обясни зам.-управителят на центъра доц. д-р Георги Паскалев, дм. Той посочи, че 45% от пациентите, претърпели пътно-транспортно произшествие с гръден травматизъм загиват докато бъдат транспортирани до болницата. Ако има подготвени кадри, които веднага след инцидента знаят как се оказва доболнична помощ, този процент ще е по-малък, смята доц. Паскалев.

 

Целта, която сме си поставили с изпълнението на проекта, е всички постижения на науката да отговорят на нуждите на икономиката и лесно да бъдат внедрени в различни производствени процеси и в практиката като цяло, обясни  проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, зам.-ректор на Медицински университет – Пловдив по международно сътрудничество и проектна дейност. Реакцията при инцидентите, на които напоследък сме все по-често свиделтели, показват, че към момента в страната няма подготвени екипи, които първи да се срещат с травматичните инциденти. А оказването на адекватна доболнична помощ е от изключителна важност и изисква съответните познания. В Технологичния център по спешна медицина ще се извършва квалификация, преквалификация на всички кадри, които имат отношение към спешността в България – лекари, медицински сестри, охранители, пожарникари, полицаи, допълни проф. Мурджева.

 

Един от основните проблеми в наши дни при хората, попаднали в кризисна ситуация, е посттравматичното стресово разстройство. Неговото проучване ще включва търсене и предлагане на оптимални методи за подготовка, посрещане и справяне с критични и бедствени ситуации. В този аспект борбата със стреса, породен от внезапността и масовостта на опасни събития, е от особено значение не само за населението, но и за немедицинския и медицинския персонал, работещ в района на бедствието, обясни проф. д-р Виктория Сарафян, дмн, зам.- ректор по научната дейност и член на екипа по проекта.

 

Очакваме синергичният подход да допринесе за създаването, трансфера и предоставянето на знания на бизнеса, подчерта проф. Костянев. Тъй като изследователският аспект е все още по-слабо застъпен  в българската икономика, Технологичният център за спешна медицина ще има готовност да предоставя материалната си база за изследвания на стартиращи фирми, както и специализирани консултации, ноу-хау и др. знания.

 

Високотехнологичната тренировъчна база е организирана в три помещения - зала за обучение и разбор на тренингите, симулационна стая и пункт за управление. В залата за обучение ще бъде прилаган иновативният обучителен метод “Supply chain simulator” - “Обучение чрез преживяване”. Обучаваните ще имат възможността за действия в реалистична обстановка. В обучението ще се използва Sim Man – Е-пациент симулатор за практическо обучение с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време.

 

Специализирана лаборатория за научни изследвания в областта на посттравматично стресово разстройство има няколко секции, които ще функционират като изследователски лаборатории. Секцията за оценка на психичното здраве, диагностика и превенция на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) ще бъде ангажирана с поддържане и промотиране на психичното здраве на спасителните екипи, засегнати от посттравматично стресово разстройство при оказване на спешна и неотложна помощ. В нея ще се разработват, валидират и внедряват собствени методики или посредством взаимстване на инструментариум за ранна оценка на посттравматичния стрес и ефективното му управление. В тази секция ще се работи с хора, преживели посттравматично стресово разстройство, като консултирането ще се извършва по  съчетани психотерапевтични с рехабилитационни техники и процедури.

 

Научноизследователската дейност  в Секцията за физикална/функционална оценка на ПТСР ще бъде насочена към нарушенията в съня, които много често са причинени от посттравматизъм. Екипът на секцията ще определя високорисковите лица, както и развитието на соматични усложнения, ще се провежда и агресивна поведенческа и когнитивна рехабилитация.

 

Секцията за метаболитно-патобиохимична оценка на посттравматичното стресово разстройство ще се направи оценка на метаболитните промени при подобни ситуации – ниво на витамини, хормони (глюкокортикоидна система), микроелементи, свързани с антиоксидантната защита на организма. Ще се прави оценка и на състава на медикаментите и тяхното действие при насочено прилагане, респективно за превенцията на ПТСР.

 

Секция за имунологична оценка на ПТСР ще бъде ангажирана със създаването на комплексен алгоритъм за проучване, анализ и оценка на имунологични показатели при хората, работещи в условия на стрес. Учените ще разработват и предлагат комплекс от средства за превенция и повлияване на имунните отклонения при контингента, работещ в условията на хроничен стрес.

 

Секцията за молекулярнобиологична оценка на ПТСР ще изследва молекулните и клетъчни механизми на хроничния стрес посредством анализ на транскрипционния профил на ключови регулаторни гени. Целта е да се изяснят механизмите, които медиират психологичния стрес на клетъчно и молекулно ниво. Ще бъдат анализирани причинно-следствените връзки между хроничния стрес и хроничното възпаление и произтичащите от него заболявания, за да се получи по-пълна представа за глобалната генна експресия при хроничен стрес.

 

С три отделни лаборатории разполага секцията за разработка и експериментиране на лечебни продукти за бързо действие при бедствия, респективно превенция на ПТСР. В тази секция ще се създават лечебни медикаменти за профилактика и лечение на засегнатите от ПТСР или на работещи при стресови условия и тяхната проверка за безопасност. Основен момент в работата на секцията е насоченост за индивидуализиране на медикаментозния прием въз основа на психична  и функционална оценка, биохимични, имунологични и на молекулно ниво данни, получени от другите Секции на Технологичния център за спешна медицина.

 

КОРПУС 1

Korpus 1 01     Korpus 1 02

 

КОРПУС 2

Korpus 2 01    Korpus 2 02

 

КОРПУС 3

Korpus 3 01    Korpus 3 03