Официално стартираха строителните дейности за изграждане на материална база за Технологичен център за спешна медицина

Модерна материална база за работата на Технологичен център за спешна медицина – Пловдив ще бъде изградена в Медицински университет – Пловдив по проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване”, договор BG161PO003-1.2.03-0003-C0001. Това съобщи при официалния старт на строително-монтажните работи по проекта зам.-управителят на центъра доц. д-р Георги Паскалев, дм.

Той обясни, че ще бъдат обособени три корпуса – първият ще бъде разположен на територията на Медицински колеж към МУ – Пловдив. Вторият и третият ще са на територията на Медицински университет на бул. „Васил Априлов“ №15А – съответно в сградите на Печатна база и Катедрата по микробиология.

Стартира не СМР    start na SMR 2  

 start na SMR 3    start na SMR 4

 Проектът се изпълнява съвместно с Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), и „Аквахим“ АД – София и е на обща стойност 4 263 513,02 лв. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

  start na SMR 5      start na SMR 6

  start na SMR 7      start na SMR 8

 

Технологичният център за спешна помощ е първи по рода си в България. В него, на принципа на синергичния подход, усилията си ще обединят представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. За работата на центъра ще бъде създадена съвременна високотехнологична тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и специализирани лаборатории за научни изследвания в областта на посттравматичното стресово разстройство.

45% от пациентите, претърпели пътно-транспортно произшествие с гръден травматизъм загиват докато бъдат транспортирани до болницата. Ако има подготвени кадри, които веднага след инцидента знаят как се оказва първа помощ, този процент ще е по-малък, каза доц. Паскалев. Той подчерта, че в световен мащаб най-опасни в момента са епидемиите от посттравматизъм – пътно-транспортен, криминале, военен, промишлен. Хората остават под негово влияние дълго след като са излекувани физическите им наранявания. Затова в бъдещата дейност на центъра освен преподаването на класически знания за лечение на посттравматичността, са заложени напълно нови методи за профилактика.

Идеята на проекта  е всички постижения на науката да отговорят на нуждите на икономиката и лесно да бъдат внедрени в различни производства и практиката, обясни  проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност. В момента в страната няма подготвени екипи, които първи да се срещат с травматичните инциденти, а оказването на първа помощ е наистина нелека задача и изисква съответните познания. Именно с това ще се занимава Технологичният център. В него ще се извършва квалификация, преквалификация на всички кадри, които имат отношение към спешността в България – лекари, медицински сестри, охранители, пожарникари, полицаи, допълни проф. Мурджева.

Проучването на посттравматичното стресово разстройство, като един от основните проблеми при хората, попаднали в кризисна ситуация, ще включва търсене и предлагане на оптимални методи за подготовка, посрещане и справяне с критични и бедствени ситуации. В този аспект борбата със стреса, възникнал от внезапността и масовостта на опасни събития, е от особено значение не само за населението, но и за немедицинския и медицинския персонал, работещ в района на бедствието, обясни проф. д-р Виктория Сарафян, дмн, зам.- ректор по научната дейност и член на екипа по проекта.

Като отговор на този проблем, в научноизследователската лаборатория с отделните й секции ще се извършват високоспециализирани  изследвания за оценка на стреса в различни аспекти. Фокусът ще бъде върху психичния статус, физикалната/функционалната, метаболитно-патобиохимичната, имунологичната и молекулярно-биологичната оценка, диагноза, превенция и лечение на стреса.

Задача на Секцията за разработка и експериментиране на лечебни продукти  за бързо действие при бедствия, респективно – превенция на посттравматичното стресово разстройство, е да се създават биологичнобазирани лечебни продукти за профилактика и лечение на засегнати лица или на работещи при стресови условия.

Трите институции – Медицински университет – Пловдив, Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), и „Аквахим“ АД – София, са учредителите на Гражданско дружество „Технологичен център за спешна медицина” по смисъла на чл. 357-364 на Закона за задълженията и договорите, със седалище МУ – Пловдив.

Очакванията на екипа за управление на проекта, начело с ректора – проф. д-р Стефан Костянев, дмн, са синергичният подход да допринесе за създаването, трансфера и предоставянето на знания на бизнеса. Тъй като изследователският аспект е все още по-слабо застъпен  в българската икономика, Технологичният център за спешна медицина ще има готовност да предоставя материалната си база за изследвания на стартиращи фирми, както и специализирани консултации, ноу-хау и др. знания, обясни  доц. д-р Людмил Луканов, дх, декан на Факултета по фармация и член на екипа.

Той допълни, че партньорите в Технологичния център имат нагласата и волята да работят в постоянно сътрудничество и обединяване на своите познания, опит и компетенции в реализирането на една обща цел – създаване на място с възможност за задълбочено и многоаспектно решаване на проблеми, свързани с медицинската наука и фармацията и намирането  на  ефективни решения за справяне с предизвикателствата на съвременния свят в национален и световен мащаб.

От името на ректора проф. Костянев, който е управител на центъра и ръководител на проекта, проф. Мурджева, пожела успешен старт и безпроблемно завършване в срок на строителните дейности.

Бъдещият Корсуп 1           Бъдещият Корспус 2      

Бъдещият корпус 1                                                            Бъдещият корпус 2                                                            

 

Бъдещият Корспус 3

                                                                                   Бъдещият корпус 3